حكمت پور (1380) با بررسي رابطه ميان استرس و سبك هاي مقابله اي در دانشجويان با زن و مرد شهرستاني و تهراني دريافت رابطه معناداري ميزان استرس و سبك هاي مقابله مسئله مدار و هيجان مدار و اجتنابي وجود دارد. به اين ترتيب كه بين ميزان استرس و دانشجويان و ميزان استفاده از سبك اي مقابله اي مختلف رابطه همبستگي معناداري برقرار است. اين رابطه در مورد سبك مقابله اي مسئله مدار منفي و سبكهاي هيجاني مدار و اجتنابي، مثبت مي‌باشد. اولين ميزان استرس دوگروه دانشجويان شهرستاني و تهراني تفاوت مشاهده كرد. دانشجويان شهرستاني با عوامل استرس زاي بيشتري روبرو هستند كه علت آن دوري از خانواده و در اختيار داشتن منابع حمايتي كمتري است، بنابراين استرس بيشتري را تجربه مي‌كنند. در ادامه دانشجويان زن عموما هيجاني تر و عاطفي تر بوده و در مواجه با رويدادهاي استرس‌زا هيجاني تر از مردان برخورد مي‌كنند، همچنين بيشتر از مردان به اجتماع و افراد ديگري روي مي آورند.

توانگر (1373) به مطالعه شيوه هاي مقابله جانبازان شهر يزد پرداخت وي نتيجه‌گيري نمود كه جانبازاني كه در حال حاضر به گونه اي از ناراحتي عصبي و اختلال رفتاري شكايت دارند به طرز معناداري بيشتر از روش اجتناب و گريز و كمتر از روش‌هاي خويشتن داري و حل مسئله برنامه ريزي شده استفاده مي‌كنند. همچنين جانبازاني كه درحال حاضر از ناراحتي عصبي و اختلالات رفتاري شاكي نيستند بطور معني داري از روش اجتناب و گريز و بيشتر از روش هاي خويشتن داري و حل مسئله برنامه‌ريزي شده استفاده مي‌كنند. فاضل (1381) در رابطه كارآيي خانواده و راهبردهاي مقابله با استرس نوجوانان فاقد واجد پدرشهر تهران دريافت كه راهبردهاي حمايت اجتماعي، تعلق وتفكر آرزومندانه درهيچ كدام از بخش ها (آزموني اي فاقد پدررو كليه آزموني‌ها) با كارآيي خانواده رابطه همبستگي معني داري نداشتند ولي بقيه راهبردها دريك، دو يا هر سه بخش با كارآيي  خانواده رابطه همبستگي داشتند. همچنين بين راهبردهاي كنارنيامدن، كاهش تنش، ناديده گرفتن و خودداري درنوجوانان فاقد و واجد پدر تفاوت معناداري مشاهده شد. ولي بين نوجوانان فاقد و واجد پدر در ميزان استفاده از سبك هاي مقابله‌اي تفاوت معناداري مشاهده نشد.

قمري (1382) با مقايسه شيوه هاي مقابله با استرس و سلامت رواني مادران دانش‌ آموزان عقب مانده ذهني ومادران دانش آموزان عادي شهر تهران مشاهده نمود كه در شيوه مقابله هيجاني با استرس بين مادران  دانش آموزان عقب مانده و عادي تفاوت وجود دارد و مادران دانش آموزان عقب مانده نسبت به مادران دانش آموزان عادي از شيوه مقابله هيجاني بيشتر استفاده مي‌كنند. او همچنان دريافت كه بين شيوه هاي مقابله اي هيجاني و سلامت روان همبستگي معكوس وجود دارد. اين شيوه شناختي مقابله و سلامت روان همبستگي مثبت و مستقيم وجود دارد.

ياراحمدي (1382) در بررسي رابطه بين عوامل شخصيتي و شيوه مقابله با استرس در دانش آموزان شهرستان سنندج نتيجه گرفت كه بين عامل شخصيتي دلپذيربودن و شيوه مقابله مسئله‌وار و همچنين بين عامل شخصيتي روان نژندي و شيوه مقبله اي هيجان مدار همبستگي معناداري  وجود دارد.

اشتري (1376) با بررسي  راههاي مقابله با استرس در افراد مستعد و غير مستعد  به بيماري عروق كرونر قلب در دانشجويان مردپزشكي به اين نتيجه رسيد كه بين راههاي مقابله هيجان محور در پرشكان مرد مستعد به بيماريهاي كرونر قلب تفاوت وجود ندارد.

كافي (1375) در بررسي رابطه شيوه هاي رويارويي با تنيدگي با سلامت رواني در نوجوانان مدارس  عادي و خاص به اين نتيجه رسيده است كه نوجواناني كه ميزان ناراحتي آنها از تنيدگي كمتر است از سلامت رواني بيشتر برخوردارند و آناني كه دربرخورد با تنيدگي از شيوه هاي  روياروي متمركز برمسئله استفاده مي‌كنند به طور معناداري  از نوجواناني كه از رويارويي هاي متمركز برهيجان با تنيدگي از شيوه هاي رويارويي  متمركز بر مسئله استفاده مي‌كند به طور معناداري از نوجواناني كه از رويارويي هاي متمركزر برهيجان استفاده مي‌كنند از سلامت رواني  بيشتري برخوردارند.  در مورد نوع تنيدگي ها به استثناي تنيدگي هاي خانوادگي ساير تنيدگي‌هاي تحصيلي، فردي، اقتصادي، همسالان، نوجوان شاغل به تحصيل در مدارس عادي با نوجوانان شاغل به تحصيل در مدارس خاص متفاوت بود.

محمديان (1374) در بررسي  رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي، استرس، شيوه هاي مقابله با خودكشي در افراد اقدام كننده شهر ايلام اين نتايج را بدست آورده است. افراد اقدام كننده به  خودكشي  با رويدادهاي استرس زايي بيشتري مواجه بوده اند .

+ تعداد بازدید : 186 |
نوشته شده توسط رسول در يکشنبه 11 شهريور 1397 و ساعت 20:57
ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]