تأثيرات محيطي : 

مي توان گفت كه ژنها دو حد بالا و پائين هوش يا دامنة توانايي ذهني را تعيين مي‌شد. 

تأثيرات محيطي – يعني آنچه كه در جريان رشد يك فرد روي مي دهد – تعيين خواهد كرد كه هوشبهر يك فرد در چه بخش از اين دامنه قرار خواهد گرفت . 

به عبارت ديگر ، ژنها نه نوع خاص رفتار ، بلكه گسترة پاسخهاي احتمالي فرد را در برابر محيط كه دامنة واكنش1 ناميده مي شود تعيين مي كنند . محيط بارور موجب افزايش هوشبهر و محيط محروم موجب كاهش هوشبهر فرد مي شود . امّا هر يك از افراد اين دو نسخ دامنة واكنش خاصي دارد . فردي كه توانايي ارثي براي برخوردارري از هوش متوسط يا برجسته دارد و شرايط محيطي بهنجار ( منحنيهاي ج ود ) دامنة واكنش بس گسترده تري خواهد داشت تا من عقب مانده ( منحني ب ) با فردي كه عقب ماندگي ذهني دارد ( منحني الف ) برخي از اين است كه فردي با توانايي برجسته ( فرد ) از بيشترين قابليت بهره گيري از محيط بارور برخوردار است و در محيط محروم بيشترين كاهش در هوشبهر او ديده خواهد شد . چندين تحقيق حاكي از آن است كه بيشترين اثر محيط نامساعد در مورد كودكاني با توانائي بالاتر از متوسط ديده مي شود . ( وايزمن2 1966 ؛ اسكار – سالاپاتك3 1971 ) .

از جمله ، شرايط محيطي كه در رشد توانائيهاي ذهني فرد عاملي تعيين كننده محسوب مي شوند ، عبارتند از : تغذيه ، سلامت جسماني ، كيفيت تحريك ، جو عاطفي خانواده و نوع پس خوراندي كه از رفتار حاصل مي شود . اگر فرض كنيم دو كودك داراي ژنهاي يكساني باشند از ميان آنها كودكي در سال اوّل دبستان نمرة هوشبهربالاتري خوهد داشت كه در دورة پيش از تولّد و پس از تولد از تغذيه بهتر از محيط خانوادگي ايمن از لحاظ هيجاني و برانگيزنده از نظر فكري و از پاداشهاي مناسب در قبال پيشرفتهاي تحصيلي برخوردار باشند . 

بررسيها نشان ميدهد كه تفاوت بين هوشبهرهاي  كودكان طبقات اجتماعي – اقتصادي بالا و پائين در فاصله ، تولد تا ورود به مدرسه به تدريج افزايش مي يابند . ( بيلي1 1970 ) ، اين يافته نشانگر آن است كه تفاوتهاي هوشي كه در بدو تولد ديده مي شود تحت تأثير شرايط محيط تشديد مي شود . 

اين منحنيها نشانگر دامنة فرض واكنش در مورد چهار فرد با توانائي دهني ارثي قضاوت است . 

خصوصيات دوقلوها دو قلوهايي كه با هم زندگي مي كردند دو قلوهايي كه جدا از هم زندگي مي كردند 

قد 

وزن 

سن عقلي 

ضريب هوشي

 ( با تست بينه ) 

ضريب هوش

(با تست اوتيس ) 

معلومات عمومي 

( تست استنفرد ) 

شخصيت 

( تست ور دورث ) 981%

973%

922%

910%

922%

955%

562% 969%

884%

637%

670%

727%

507%

583%

+ تعداد بازدید : 70 |
نوشته شده توسط رسول در يکشنبه 11 شهريور 1397 و ساعت 20:54
ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]